Tư vấn toàn diện

TƯ VẤN TOÀN DIỆN

Eden Landscape không phải là nhà thiết kế đơn thuần mà là nhà tư vấn toàn diện trong lĩnh vực cảnh quan. Chúng tôi kiểm soát từ xác lập kế hoạch, xây dựng chiến lược, phát triển ý tưởng, hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật, dự toán chi tiết và xây dựng, thẩm định đầu vào vật liệu, kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công, đánh giá quá trình duy tu, bảo dưỡng hậu thi công…